P&E Business Solutions Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

I denna policy beskrivs hur P&E Business Solutions hanterar personuppgifter inom sin verksamhet. Informationen riktar sig till kunder, leverantörer och samarbetspartners för att ge en tydlig bild av hur personuppgifter samlas in. P&E Business Solutions följer dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

All information som rör en enskild individ betraktas som en personuppgift. Hantering, insamling, lagring, bearbetning eller radering av personuppgifter kallas för "behandling" eller "personuppgiftsbehandling".

P&E Business Solutions behandlar personuppgifter för olika syften inom sin verksamhet. Företaget strävar efter att vara transparent gentemot de registrerade personerna genom att informera dem om varför, när och hur behandlingen kan komma att ske.

Här beskrivs vår hantering av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga. Policyn är riktad till besökare och kontakter på vår webbplats, dessa som interagerar med vår kundplattform/byråportal, vår hemsida samt representanter för befintliga eller potentiella kunder, mottagare av nyhetsbrev/marknadsföringsutskick samt deltagare vid events.  

Vilka personuppgifter behandlas?

När du som besökare navigerar och tar kontakt med oss genom vår webbplats är du medveten om att vi kan samla in och behandla viss typ av personuppgifter om dig.

Besök av vår hemsida

Vid besök på P&E Business Solutions webbplatser kan webbläsaren samla in och lagra information i form av cookies för att förbättra funktionen och användarupplevelsen på webbplatsen. Informationen som samlas in består främst av besökarens preferenser och information om vilken enhet som används vid besöket. Det är viktigt att notera att ingen personlig identifiering av besökaren sker genom denna insamling av information.

Dock krävs det ett tydligt och informerat samtycke från webbplatsbesökaren för att P&E Business Solutions ska få använda cookies. Om besökaren har gett sitt samtycke utgör detta samtycke den rättsliga grundvalen för behandlingen av informationen. P&E Business Solutions använder alltså inte cookies utan besökarens samtycke.

Genom att använda cookies kan P&E Business Solutions optimera webbplatsens funktioner och anpassa innehållet efter besökarens preferenser. Detta sker dock endast om besökaren aktivt ger sitt samtycke till att använda cookies.

I kommunikation med dig

På vår sida är det möjligt för dig att kommunicera med oss och få svar på dina frågor. När du kommunicerar med oss, till exempel om du har frågor angående våra tjänster, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med dig och besvara dina frågor. De kategorier av personuppgifter vi samlar in inkluderar namn, e-postadress, adress, telefonnummer och annan information som du väljer att lämna till oss, till exempel din befattning. Vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och hantera frågor från dig. Detta utgör den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i detta sammanhang. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte med att hantera din kommunikation och besvara dina frågor. Efter detta kommer vi att gallra dina personuppgifter, om vi inte har något annat syfte som ryms inom ramen för detta integritetsmeddelande. Vi värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. För mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad användare hänvisar vi till integritetsmeddelandet på vår webbplats.

Kampanjhantering och individanpassning av vår webbplats

Vid besök på vår webbplats kan information från webbläsare/enhet hämtas och lagras, vanligtvis genom cookies, i syfte att optimera både funktion och upplevelse av webbplatsen. Informationen består av besökarens preferenser och information om vilken enhet besöket sker från. Det kan inkludera hur webbplatsen används, trafikdata som IP-adress och enhetsmodell, samt hur besökaren kom till webbplatsen, till exempel via kampanjer. Denna personuppgiftsbehandling grundar sig på vårt berättigade intresse. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling genom att anpassa dina cookiepreferenser.

Material som införlivas i en webbsida från en extern källa

Detta kan vara i form av videor, bilder, sociala medier-inlägg eller annat material som inte är direkt värd för webbplatsen där det visas. Inbäddat innehåll ger webbplatsägare möjligheten att visa relevant material från andra källor utan att behöva ladda upp det själva. Detta kan vara bra för att komplettera och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt för att sprida information från olika källor. Det är viktigt att notera att inbäddning av material vanligtvis kräver tillstånd från källan och kan vara föremål för upphovsrättsliga regler och villkor. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Du som besöker och tar kontakt med oss genom vår hemsida

När användare besöker och interagerar med hemsida, samlas olika typer av personuppgifter in och behandlas. De lagrade uppgifterna avser användaruppgifter som e-postadress och personnummer. Dessutom samlas kontaktinformation om relevanta funktionärer in. Det kan handla om personuppgifter som behövs för att kommunicera med användare och ansvariga personer. Användare kan också ladda upp dokument på portalen och dessa kan potentiellt innehålla personuppgifter. Dessa uppgifter kommer även att behandlas och lagras för att möjliggöra användningen av hemsidan. Förutom detta samlas även personuppgifter inom ärendehanteringen. Det kan vara uppgifter som användare uppger för ändamål som löneberedning. Dessa uppgifter behandlas för att kunna hantera och utföra olika tjänster och processer.

Sammanfattningsvis samlar och behandlar P&E Business Solutions personuppgifter från användare som besöker och interagerar med deras byråportal. Det inkluderar uppgifter som användarinformation, kontaktuppgifter, uppladdade dokument och ärendehanteringsuppgifter. Denna insamling och behandling av personuppgifter görs för att möjliggöra olika tjänster och funktioner som erbjuds av hemsidan.

Den registrerades rättigheter

Rätt att begära registerutdrag

Personer har rätt att begära bekräftelse från P&E Business Solutions om de behandlar personuppgifter som rör den registrerade.

Om personuppgifter behandlas har personen även rätt att begära att få tillgång till dessa i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om den registrerade anser att en uppgift som hänför sig till den registrerade är felaktig eller ofullständig, har den registrerade även rätt att begära rättelse.
Personer har rätt att motsätta sig behandling av deras personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De kan begära att bli avregistrerade från framtida utskick genom att anmäla det till P&E Business Solutions.

Överföring och utlämning av personuppgifter

Personuppgiftsbiträden

P&E Business Solutions anlitar vid behov tjänste- och systemleverantörer inom IT, som agerar som personuppgiftsbiträden och behandlar personuppgifter på uppdrag av P&E Business Solutions. Dessa personuppgiftsbiträden får endast behandla uppgifterna enligt P&E Business Solutions instruktioner och får inte använda dem för egna ändamål. De är även skyldiga att vidta adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna, enligt lag och avtal. P&E Business Solutions kan också i vissa fall lämna ut personuppgifter till andra mottagare än de som tidigare nämnts. Det kan ske för att följa lagar och föreskrifter, på begäran eller föreläggande från en behörig domstol eller myndighet. Det kan också göras för att tillgodose P&E Business Solutions berättigade intressen av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. P&E Business Solutions kan också komma att överföra personuppgifter till mottagare som återfinns i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som inom EU. För att säkerställa att personuppgifterna är ändamålsenligt skyddade kommer P&E Business Solutions i de fall att ingå dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagarna eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats. Den registrerade har rätt att på begäran få en lista över vilka länder till vilka P&E Business Solutions överför personuppgifter med angivande av kategori av mottagare samt få en kopia på EU:s standardavtalsklausuler genom att kontakta P&E Business Solutions.

Intresserad?

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte där vi kan diskutera era behov.